fredag 2. oktober 2009

"To Kandidater" - Et drama fra virkeligheten!


De pågår en debatt om eksamenspraksisen i videregående skole. En bloggende kollega har omtalt dette med utgangspunkt i sitt fag. Astrid Falck Olsen, også hun lektor i videregående skole, hadde en kronikk i Aftenposten den 16. september, under tittelen "Skoleeksempel på juks". I dagens Aftenposten har hun et nytt innlegg (et tilsvar til Utdanningsdirektør Petter Skarheims svar på hennes kronikk, som jeg dessverre ikke finner igjen på nettet, men som hadde den meningsfulle overskriften: "De fleste elever prøver ikke å jukse").

Falck Olsens påstand er sterk kost:
"Eksamen i videregående skole får stadig mer preg av vilkårlighet, der vi ikke lenger kan ha full tillit til ordningene og heller ikke til karakterene."
Dette er et tema som opptar oss som jobber med, og er opptatt av, skolespørsmål. Men, det burde også oppta mange flere. Jeg vil tro det er mange i Norge som ikke er klar over hvor mye vilkårlighet og forskjellsbehandling som faktisk finner sted innenfor dette området.

I Norge liker vi å tro at vi har et sentralisert og, for elevene, rettferdig eksamenssystem. Vi har f.eks. Samordna opptak til de aller fleste større høyere utdanningsinstitusjoner. Ved hovedopptaket til Samordna opptak i 2009 var det totale søkertallet 104 238 søkere, iflg pressemelding fra SO. SO styrer opptaket til mer enn 1200 studier! Dette er m.a.o. helt avgjørende for svært mange unge menneskers utdanningsmuligheter i Norge.

Et slikt sentralisert opptakssystem har den åpenbare fordelen at det sikrer alle søkere lik behandling. (Som mangeårig lærer er det ikke få anbefalingsskjema jeg har fylt ut for elever som har ønsket opptak ved universiteter i f.eks. USA. For oss som er flasket opp med sosialdemokratisk likhetsideologi og egalitære norske verdier, er slike amerikanske søknads-prosedyrer mildest talt ganske ubekvemme.)

En viktig forutsetning for en oppslutning omkring vårt norske system er imidlertid en overbevisning om at vi vurderes på lik linje. Eksamensavvikling, sensur og vitnemål må være slik at den endelige og avgjørende poengberegningen inngir tillit fordi den oppfattes som objektiv og fair. Det er hard kamp om opptak ved mange studiesteder. De håpefulle søkerne vil være sikre på at konkurransen er rettferdig.

I videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram, har vi i prinsippet to eksamensformer, skriftlig og muntlig. Som hovedregel kan vi si at de skriftlige eksamenene er sentralgitte og de muntlige er lokalgitte. (Det er litt mer komplisert enn som så, men det berører ikke mitt poeng i denne sammenhengen, så jeg lar det ligge.) En sentralgitt eksamensoppgave utarbeides i regi av Utdanningsdirektoratet, mens de lokalgitte eksamener er fylkenes, og den enkelte skoles ansvar. For en muntlig eksamen i, la oss si Historie, innebærer dette at fylket utarbeider sine lokale retningslinjer for eksamensavviklingen og oppnevner sensorer, mens den enkelte skole lager sine eksamensoppgaver og avvikler eksaminasjonen, i tråd med retningslinjene.

Mye av debatten omkring dette emnet har fokusert på skriftlig eksamen, ikke minst konsekvensene av den varierende bruken av PC og IT i eksamenssituasjonen. Jeg vil derfor vende blikket mot et aspekt som ikke har vært like mye trukket frem, nemlig muntlig eksamen.

Denne våren hadde jeg en interessant opplevelse av muntlig eksamen i mitt eget fag, Historie. Foruten at jeg, som vanlig, både hadde egne elever oppe til eksamen og også sensurerte på annen skole, fikk jeg i år anledningen til å følge to kandidater til muntlig eksamen fra et litt annet perspektiv enn jeg er vant til. Nå begynner jeg (snart) å komme til poenget, just in case you wondered.

De to spente unge Vg3-elevene var h.h.v. min egen sønn og hans kamerat, sistnevnte bosatt i Sogn og Fjordane fylke. Her begynner historien om de to kandidatene:

"To Kandidater"
(Et drama fra virkeligheten)

Muntlig eksamen er, for ordinære elever, organisert slik at elevene skal ha 48 timers såkalt forberdelsestid. Dette vil si at alle får vite hvilket fag de skal prøves i 48 timer før eksamensdagen.

Der stopper også likheten. Nå begynner moroa!

Min sønn (heretter "S") får melding om at han er trukket ut i faget Historie - og samtidig oppgitt temaet Den kalde krigen. Med utgangspunkt i dette temaet kan han selv formulere en problemstilling og forberede en presentasjon som han skal holde på eksamensdagen. Den etterfølgende eksaminasjonen vil være basert på hans problemstilling og presentasjon. Han kan m.a.o. legge vekk mesteparten av to års pensum (ca 3000 års historie!) og fokusere på én epoke, ett tema.

Hans kamerat (heretter "K") får melding om at han er trukket ut i faget Historie - og at han skal forberede seg på det i de neste 47 timene. Først én ( 1 ) time før eksaminasjonen skal starte får han vite hvilke(t) emne(r) han skal prøves i. Han må m.a.o. finne frem fjorårets pensum (Vg2) i tillegg til årets (Vg3). Han må være forberedt på alt fra Perserkrigene til borgerkrigen i Rwanda.

S tar kontakt med sin far (heretter "F") - og de begynner å diskutere problemstillinger.

K tar kontakt med den samme F, faren til hans kamerat, som er historielærer. F gir generelle tips og sender ham pr e-post notater som kan være nyttige. Nytteverdien er imidlertid relativt ukjent, da hverken tema eler problemstilling er klart for K eller F på dette tidspunkt.

I de neste to døgnene jobber S og F intenst med å forberede en relevant men original problemstilling og en solid presentasjon. Samtidig diskuterer de ulike perspektiver og retninger den etterfølgende eksaminasjonen kan ventes å ta.

K, på sin side, må pløye igjennom sine rundt 3000 års historie og vente spent på sin siste time, so to speak. Først da vil han få vite hva han vil bli eksaminert i!

Den store dagen opprinner:

S avleverer sin godt forberedte presentasjon. Eksaminasjonen går over all forventning. Sammen med F, med et kvart århundres erfaring i hva som kan ventes, og hvilke veier eksaminasjonen kan ventes å ta med utgangspunkt i dette temaet, har S truffet perfekt med sine forberedelser i løpet av de tilmålte 48 timene med forberedelsestid.

K får, etter 47 timers forberedelesetid, vite at han, om én time, skal eksamineres i de to emnene Faraoenes Egypt og Den kalde krigen.

Det hører med til historien at begge kandidatene klarte seg svært godt. Sånn sett altså et drama "based on a true story" med happy ending.

Men, kan vi konkludere med at disse to norske Vg3-elevene hadde en noenlunde lik eksamen. Kan vi si at, når disse to skal søke på de samme høyskoler eller universtieter, så søker de på like premisser?

De fleste, til og med innenfor skoleverket, som jeg har referert denne selvopplevde historien for rister på hodet og sier at de ikke ante at det var slik i Norge. Hvordan er det mulig?

Svaret er enkelt: muntlig eksamen er lokalgitt. Da utarbeides retningslinjene for eksamen lokalt i de enkelte fylkene. Oslo har sine retningslinjer (som skolen til S lojalt rettet seg etter), mens Sogn og Fjordane har sine retningslinjer (som skolen til K like lojalt adlød).

Hvor mange fylker har vi? See my point?

Som om dette ikke er absurd nok så må jeg jo tilføye at enorme Norge, med sine litt over fire millioner innbyggere, selvsagt også har enda en annen ordning for avvikling av muntlig eksamen, nemlig privatistenes. De praktiserer den gamle tradisjonelle halve timen med forberedelse i et oppgitt emne, med etterfølgende eksaminasjon.

Forvirret?
Jeg har i dette dramaet fra virkeligheten eksemplifisert systemets iboende ulikheter. Det er imidlertid mye mer som kunne sies i denne sammenheng:
  1. Kan det forsvares å ha så ulike eksamensformer i vårt "standardiserte" system?
  2. Er elevene sikret lik behandling?
  3. Er opptakskriteriene reelle, når eksamen er så ulik?
Mer interessant er vel kanskje diskusjonen omkring motivet for at eksamensformen(e) ble slik. Våre skolepolitikere har vært opptatt av at eksamen, i likhet med skolen generelt, ikke skal sementere sosiale skiller. Elever fra ressurssvake hjem skal ha de samme vilkår og muligheter som elever fra ressurssterke hjem. Jeg har også i et tidligere blogginnlegg referert til Paul Chaffeys tanker omkring dette.

Kan noen forklare meg hvordan ordningen med at eleven har to døgn på seg til å forberede sin eksamenspresentasjon over et oppgitt emne kan sies å skape større sosial likhet mellom elever?

Beats me.

2 kommentarer:

Marie sa...

Dette er selvsagt ikke 100 % lik behandling, men så lenge de begge ble vurdert på samme måte/vilkår som sine tusenvis av (u)heldige medfylkinger vil jeg jo si at dette er detaljer. Hvis de nevte to elevenes prestasjoner hadde blitt sammenlignet hadde det blitt noe annet, det ville vært urettferdig mot K. Jeg synes forøvrig det med en halvtimes forberedelsestid med oppgave fungerte helt supert for meg da jeg hadde historieeksamen - selv om sensor vel knapt hadde hørt om paripolitikken;)

Knutse sa...

Jeg er redd Mari ikke skjønner poenget her. Altså det prinsippielle ved saken. Men siste nytt er at mitt fylke nå er tilbake til den gamle ordningen så langt jeg har forstått - med bare en time eller to timers forberedelse for alle (første mann må vel da komme på skolen kl.7 eller?).

Men min sønn kom litt betuttet hjem etter at historielæreren på hans skole i samme fylke "forventet en powerpoint-pres. til muntlig".

Skal jeg lage den på så kort tid - uten kjennskap til tema eller problemstilling i forkant? var hans spørsmål.

Jeg har vært sensor i 15 år i muntlig - ofte flere kull hvert år (norsk). Det er første år jeg ikke vet hvordan muntlig skal gjennomføres i mitt fylke Akershus. Jeg spurte ledelsen i går, men har foreløpig ikke fått svar. Jeg innrømmer at det kan være alderen, men tror ikke det.

Hele eksamensinstituttet er svekket (av Udir og fylkene, min komm.), som en rektor uttalte nylig i en samtale med sin fagforeningsmann.

Den skjulte agenda for SV-pedokratiet er avvikling av sentralgitt og mappevurdering i alle fag. Ja er det nødvendig med eksamen i det hele tatt, egentlig?

Hvis noen tror dette er nytt - kan jeg fortelle at på Blindern i min tid protesterte ml-erne mot at karakterer i det hele tatt ble gitt på SV-fakultet. På et institutt krevde de 2,5 for hele gruppa. Og fikk det. Det var i 1975.

Som Dag Solstad så fint sa det: Jeg tror på ideene fra 60 og 70-åra. Det var noen jævla fine ideer.

www.knutmichelsen.no